Kosaram

Bezár

Nyereményjáték szabályzat

A Lorylou Hu hivatalos Facebook oldalának játékszabályzata

 

Leírás és részvételi feltételek

 1. Általános rendelkezések

A Lorylou Hu (@loryloushop) Facebook üzenőfali nyereményjátékok (továbbiakban: „Nyereményjáték”) szervezője és adatkezelője Fülöp Nóra EV. (cím: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55.; továbbiakban: Szervező).

 

 1. Nyereményjáték mechanizmus és részvételi feltételek

Nyereményjáték mechanizmus

A Szervező a Lorylou Hu oldalon

(https://www.facebook.com/loryloushop) nyereményjátékokat hirdet, a nyereményjáték felhívására szóló posztban közzétett időtartam és szabályok szerint. A Szervező Facebook oldalán közzétett Nyereményjáték ideje alatt a felhasználóknak lehetősége van a játékra felhívó bejegyzés alatt megírni kommentben a felhívó posztban feltett kérdésre adott válaszát. A kommenteléssel egyúttal elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban, valamint hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen Játékszabályzat 8. pontjában foglaltak szerinti kezeléséhez. A nyereményjáték időtartama minden esetben a felhívó posztban kerül kihirdetésre.

 

A Szervező játék időtartamának lejárta után kisorsol a játékfelhívásban meghirdetett számú nyertest azok közül, akik a játékszabályzatnak és a játékfelhívásnak megfelelő kommentben jelentkeztek a nyereményjátékra.

 

Nyeremény:
Minden esetben a nyereményjátékra felhívó posztban kerül kihirdetésre.

 

Részvételi feltételek:

A nyereményjátékban csak valós adatokkal regisztrált Facebook profillal és magyarországi bejelentett lakcímmel rendelkező, 18 éven felüli magánszemélyek vehetnek részt. A játékban való részvétel feltétele a 2. pontban meghatározott promóciós mechanizmusban foglalt feladatok teljesítése, valamint jelen játékszabályzat elfogadása és betartása.

Egy Facebook profilról csak egy hozzászólás érkezhet.

A Nyereményjátékban nem vehetnek részt a Szervező (Fülöp Nóra E.V.), annak megbízottjai, valamint ezen személyeknek a Ptk.685. § b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

A játékban nem vesznek részt azok a személyek, akik a regisztráció során az adataikat hibásan vagy nem adták meg. Ha olyan Felhasználó regisztrál vagy nyer, aki a Facebook felhasználói feltételeit megszegve vagy megkerülve regisztrált a Facebookon, automatikusan kizárásra kerül.

A Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatban foglalt feltételeket vagy magát a nyereményjátékot akár a nyereményjáték időtartama alatt egyoldalúan módosítsa vagy megszüntesse.

A szabályzat módosításait, illetve a nyereményjáték esetleges megszüntetéséről szóló értesítést a Szervező közzéteszi a Lorylou Hu Facebook oldalon. A játékosok felelőssége, hogy ezekről megfelelően tájékozódjanak.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban további felvilágosítás a Lorylou Hu Facebook oldalán, illetve a sales@lorylou.hu email címen kérhető.

A Nyereményjátékon való részvétel önkéntes és ingyenes, a részvételtől a promóció teljes időtartama alatt lehetőség van visszalépni.

 1. A játék időtartama:

A játék időtartama minden esetben a felhívó poszt közzétételétől számítva az abban leírt időpontig tart.

 1. A nyertes kiválasztása

A Szervező a játék időtartamának letelte után a felhívó posztban meghatározott időben, a felhívó posztban meghatározott számú nyertest sorsol, gépi sorsolással, azok között, akik teljesítették a felhívó posztban, illetve a jelen játékszabályzatban meghatározott feltételeket.

A nyerteseknek az eredményhirdetést követő 5 munkanapon belül jelentkezniük kell nevükkel és címükkel üzenetben. Ha ezen időtartamban nem jelentkezik valamelyik nyertes, helyette új nyertest sorsolhat a Szervező.

 1. A nyeremények átvételének feltételei

A megnyert nyeremények másra át nem ruházhatók, és készpénzre át nem válthatók.

A nyertesekkel a Szervező Facebookon vagy a nyertes által megadott elérési csatornán keresztül veszi fel a kapcsolatot, a Szervező a nyereményt elektronikus vagy postai úton juttatja el a nyertes(ek) részére a felkéréstől számított 5 munkanapon belül. A nyeremények díjmentes kiszállítását a Szervező kizárólag magyarországi címre vállalja.

A Szervező nem vállal felelősséget a Pályázó által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott károkért, illetve következményekért.

 1. Nyereményekkel kapcsolatos díjfizetések

A jelen promócióban részt vevő játékosokat a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó-fizetési, vagy bármely más fizetési kötelezettség, ezeket a Szervező viseli. A nyeremények felhasználásával összefüggésben esetlegesen felmerülő egyéb költségek és kiadások a nyertes Játékosokat terhelik.

 1. Adatkezelés

A személyes adatok kezelője Fülöp Nóra E.V.

 • Cím: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55.
 • Tel: +36 20 462 9255
 • E-mail: sales@lorylou.hu
 • Weboldal: https://lorylou.hu/
 • Nyilvántartási szám: 53472258
 • Adószám: 69638385-2-33

A Szervező az adatokat jogszerűen, tisztességesen és a Játékban résztvevő személyek (a továbbiakban: Játékos) számára átlátható módon az adattakarékosság elvének megfelelően kezeli. A Szervező törekszik arra, hogy az általa kezelt adatok pontosak és naprakészek legyenek és biztosítja a Játékos jogainak érvényesülését, valamint megteszi a szükséges intézkedéseket annak érdekében, hogy az adatkezelés annak minden szakaszában jogszerű legyen.

A Játékos személyes adatai kezeléséhez, valamint jogai gyakorlásához kapcsolódó bármely kérdésben a Szervezőhöz fordulhat postai úton a fent megadott postacímen, valamint az sales@lorylou.hu e-mail címen.

A Szervező az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.) 16. § paragrafusa, valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (továbbiakban: GDPR) 13-15. cikkei szerint tájékoztatják a Játékost, hogy a Nyereményjátékban való részvételhez a Szervező által kért adatainak szolgáltatása önkéntes, a Felhasználó hozzájárulásán (Infotv. 5. § (1) bek. b) pontján, továbbá GDPR 6. cikk (1) bek. a) pontján) alapul. A Játékos a játékra felhívó Facebook bejegyzésre történő kommenteléssel elfogadják a jelen Játékszabályzatban leírtakat, ezzel jelentkeznek az adott Nyereményjátékra, és részt vesznek a játékban, valamint hozzájárulásukat adják személyes adataik jelen Játékszabályzatban foglaltak szerinti kezeléséhez.

Amennyiben a Játékos a nyereményjátékon nyer, a nyereménnyel kapcsolatosan adózási és számviteli kötelezettség merül fel, mely tekintetben az adatkezelés jogalapja a jogszabályban - A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése - foglalt kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont).

A Játékos jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonását a Szervezőnél írásban (postai úton vagy elektronikus levelezési címen) jelentheti be, az alábbi elérhetőségeken:

 • Postacím: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55.
 • E-mail cím: sales@lorylou.hu

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék időtartama alatt, illetve a nyeremények átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a nyereményre való jogosultságát elveszti.

A Szervező adatkezelésének célja a Játék lebonyolítása és a megadott adatok alapján a nyeremények átadása.

A Nyereményjáték során a Szervező a Játékosok hozzájárulása alapján kezelik a Játékos által megadott alábbi személyes adatokat a fenti célok érdekében:

- Facebook azonosító (nyereményjáték lebonyolítása),

- nyereményjáték során adott válaszok (nyereményjáték lebonyolítása),

- név (nyeremény átadása),

- e-mail cím (nyeremény átadása),

- telefonszám (nyeremény átadása),

- lakcím (nyeremény átadása).

 

Az adatszolgáltatás önkéntes, azonban a Játékos tudomásul veszi, hogy amennyiben nem adja meg a Nyereményjáték lebonyolításához szükséges, a jelen Szabályzatban megjelölt adatait, vagy amennyiben azok törlését kéri a nyeremény átadását megelőzően, az a Nyereményjátékból való kizárásához vezet.

Az adatokat kizárólag a Szervezőnek a Nyereményjáték lebonyolításáért felelős munkatársai ismerhetik meg. A Játékosok a Nyereményjátékban történő részvétellel tudomásul veszik, hogy a Szervező a nyertesek Facebook felhasználói nevét, a sorsolást követően, a Lorylou Hu Facebook oldalán nyilvánosságra hozza.

Az adatkezelés időtartama az adatok megadásától a hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a cél megvalósulásáig, így a nyereményjáték lebonyolítása céljából kezelt adatok tekintetében legfeljebb a nyeremények végleges átadásáig, azaz a Nyereményjáték teljes lezárásáig tart.

A nyertesek nevét és lakcímét a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján további 8 (Nyolc) évig meg kell őriznünk.

A jogszabályok alapján a Játékos mindenkor jogosult kérelmezni az adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint jogosult az adatokat hordozható formában megkapni.

A Játékos a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kérelmét a Szervezőnél írásban, postai úton, vagy elektronikus levelezési címen jelentheti be, az alábbi elérhetőségi címeken:

 • Postacím: 2045 Törökbálint, Kerekdomb u. 55.
 • E-mail cím: sales@lorylou.hu

A Szervező a Játékos által benyújtott jogosultságok érvényesítésére irányuló kérelmét annak benyújtásától számított legrövidebb idő̋ alatt, de legfeljebb 25 napon belül elbírálja és döntéséről írásban vagy ha a kérelmét elektronikus úton nyújtotta be, elektronikus úton értesíti!

A tájékoztató a felügyeleti ajánlásokkal összhangban tartózkodik a jogszabályok teljes és szövegszerű megismétlésétől. A részletes szabályokat a GDPR III., „Az érintettek jogai” című fejezete, valamint az Infotv. tartalmazza.

A Játékos jogosult arra, hogy a felügyeleti hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) vizsgálatát kezdeményezze, ha megítélése szerint a személyes adataival kapcsolatos jogainak érvényesítését a Szervező korlátozza vagy ezen jogainak érvényesítésére irányuló kérelmét elutasítja, vagy bármikor úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll.

A magyar Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf. 5
 • Telefon: +36 1 391 1400
 • Telefax: +36 1 391 1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 • Web: naih.hu

A Játékos a fentiek mellett bármikor jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság a Játékosra vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben, továbbá, ha az illetékes felügyeleti hatóság nem foglalkozik a panasszal, vagy három hónapon belül nem tájékoztatja a benyújtott panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről vagy annak eredményéről.

A Játékos bírósághoz fordulhat abban az esetben is, ha megítélése szerint a Szervező, vagy az általa megbízott vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó a személyes adatait a személyes adatok kezelésére vonatkozó, jogszabályban vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott előírások megsértésével kezeli. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 1. Egyéb rendelkezések

A Szervező/Lebonyolító kijelentik, hogy a Nyereményjáték nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Amennyiben a játékos jogosulatlanul nevez bármilyen tartalmat, a Szervező kizárja a Promócióból. Szervező, illetve a Szervező Megbízottja nem vállal semmilyen felelősséget a jogosulatlanul nevezett tartalmakért, tévesen megadott adatokért.

Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményét nem veszi át, azt a továbbiakban sem a Szervezőtőtől nem követelheti.

A vetélkedőt a Facebook semmilyen formában nem támogatja, nem hagyta jóvá, illetőleg nem kezeli, azzal összefüggésbe nem hozható.

A Nyereményjátékkal kapcsolatban a játékosok vagy más Facebook felhasználók magatartásáért a szervezők semmilyen formában nem felelnek.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jogszabálysértő vagy etikai szempontból elfogadhatatlan felhasználói megnyilvánulásokat indoklás nélkül moderálják.

A Szervező nem vállal felelősséget a résztvevő által tévesen vagy hibásan megadott adatokkal okozott következményekért.

A Szervező nem vállal felelősséget a technikai hibákból eredő problémákért.

A Nyereményjátékban résztvevő játékosok a feltöltött tartalmaikkal a jelen játékszabályzatban foglalt valamennyi feltételt tudomásul veszik és elfogadják.

Fülöp Nóra E.V. - Szervező

Budapest, 2021. november 19.

Üdvözöljük!

Csatakozzon levelezőlistánkhoz